Vedtægter

Vedtægter for Islænderhesteforeningen Sprettur.

 • 1 Navn:

Klubbens navn er Islænderhesteforeningen Sprettur.

Stk.1 Klubben er stiftet:

15.04.2005, og har adresse i Odder kommune. Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 24.02.2017. Foreningen er en lokalklub under DI (Dansk Islænderhesteforening).

 • 2 Klubbens formål:

er at virke for udbredelsen af og kendskab til den islandske hest, og dennes korrekte anvendelse, samt at samle medlemmerne til fælles aktiviteter med islandshestene.

 • 3 Medlemskab:

Medlemskab står åbent for alle ejere af islandske heste, samt andre med interesse for   klubbens formål.

Der findes tre former for medlemskaber, et enkelt voksent medlemskab, eller 2 voksne medlemskaber på samme adresse , eller  børnemedlemskab. Ved voksent medlemskab, er man 18 år, eller derover. Hvert voksent medlem har én stemme.

 • 4 Spretturs regnskab- og kontingent:

Beregnes fra den 1.1. til 31.12.

 • 5 Kontingent:

Betales helårligt forud, og fastsættes af generalforeningen.  Medlemskabet bortfalder den 15. januar, indtil der er betalt kontingent.

 • 6 forpligtigelser:

Spretturs medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for gæld, eller andre forpligtigelser.

 • 7Generalforsamlingen:

Er Spretturs højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned.

 • 8 Dagsorden til generalforsamlingen:

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, og sker via e-mail. Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for året er stemmeberettigede. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. På generalforsamlingen afgøres alle forslag ved simpel flertal, dog kræver

ændringer af vedtægterne, at mindst 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Børn er ikke valgbare til bestyrelsen, og har ikke stemmeret.

. SPRETTUR.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen, samt suppleant.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.
 • 9 Spretturs bestyrelse består af 5 medlemmer:

Bestyrelsen vælges for en 2årig periode, således at formand og kasserer vælges på lige år, og næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Revisor og supleant vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, efter generalforsamlingen.

 • 10 Ekstraordinær generalforsamling:

indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller mindst ½ af klubbens medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

 • 11 Sprettur kan opløses:

hvis ¾ af medlemmerne stemmer for det ved en generalforsamling. Hvis ikke ¾ af medlemmerne er til stede, indkaldes med 14 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende.

 • 14 Spretturs opløsning:

I tilfælde af at klubben opløses tilfalder klubbens midler til Hestens Værn.

Vedtaget den 24.02 2017 på Generalforsamling i Sprettur.